ký hiệu hay dùng

ký hiệu hay dùng
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

ký hiệu trong bản vẽ

ký hiệu trong bản vẽ kỹ thuật

Mẫu thiết kế liên quan

ký hiệu trong bản vẽ